Privacy Statement

Fawaka Ondernemersschool B.V, gevestigd aan Tolhuisweg 1,  1031 CL in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fawaka Ondernemersschool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een e-mail te verzenden via de e-mailadressen op onze website, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fawaka Ondernemersschool B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Fawaka Ondernemersschool B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fawaka Ondernemersschool B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fawaka Ondernemersschool B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klanten: vanaf het eerste contact tot 6 maanden na het beëindiging van de klantrelatie, tenzij anders overeengekomen.
Geïnteresseerden: we hanteren een bewaartermijn van 6 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fawaka Ondernemersschool B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fawaka Ondernemersschool B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Fawaka Ondernemersschool B.V. gebruikt cookies van functionele en analyserende aard. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Google Tag Manager

Doel: Analytics & tag management. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van analytics cookies.

Cookies van derde partijen

De cookies van derden, oftewel third-party cookies, zijn cookies die door derden geïmplementeerd worden. Het is mogelijk dat wij gebruik maken van een dienst van een derde partij, zoals bijvoorbeeld een chatfunctie. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Fawaka Ondernemersschool te beïnvloeden.

Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Fawaka Ondernemersschool kan geen invloed uitoefenen op de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen dan ook buiten het bereik van de privacy policy van de websites van Fawaka Ondernemersschool. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met het inschakelen van derde partijen.

Fawaka Ondernemersschool B.V. maakt op haar website ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “analytische cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. Met deze informatie kan Fawaka Ondernemersschool B.V. de kwaliteit en effectiviteit van de websites verbeteren. Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld volgens de volgende stappen:

  • Het ip-adres bestaat uit 4 zogeheten octetten van elk 3 cijfers. Fawaka Ondernemersschool B.V. heeft ervoor gekozen om het laatste octet van het ip-adres te maskeren;
  • Fawaka Ondernemersschool B.V. heeft bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet met Google of anderen wordt gedeeld;
  • Ook heeft Fawaka Ondernemersschool B.V. Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
  • Fawaka Ondernemersschool B.V. informeert bezoekers op haar website over het gebruik van Google Analytics.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. ‘

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fawaka Ondernemersschool B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fawaka Ondernemersschool B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fawaka Ondernemersschool B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via  .

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram